Utazási Feltételek

A JES TRAVEL Idegenforgalmi és Utazásközvetítő Kft. (a továbbiakban Jes Travel) cébbejegyzési száma Cg.01-09-868654 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, adószáma: 13699590-2-43, MKEH bejegyzés száma U-000717, székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u.200/2. A működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában a QBE ATLASZ Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.

 1. A Jes Travel által szervezett utazásokra a Ptk. 389-401 és 415-416 szakasza az utazási és utaztatási szerződésről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet és az alábbi szerződésben foglaltak az irányadóak.
 2. Az utazási szerződés az utas(ok) és a Jes Travel között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével, vagy jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre. Ha az utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni.
 3. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, a Jes Travel által kiadott utazási leírás rögzíti, és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában benne foglaltak – amelyeket az utas megismert és a jelen szerződés aláírásával elfogad – a jelen utazási szerződés részét képezik. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a Jes Travel által közzétett adatokban történő esetleges változásokról a Jes Travel írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli azokat az utasokkal.
 4. Jes Travel külföldi utazási ajánlatainak részvételi díját Euróban (€)határozza meg, mely magában foglalja a szervezési költséget, az ÁFA összegét, a stornó biztosítást és a külföldi partner regisztrációs költségét. Amennyiben a részvételi díj kiegyenlítése Forintban történik az esedékes befizetésre kerülő összeg – a Budapest Bank aktuális valuta eladási árfolyamán kerül átszámításra.
 5. A Jes Travel által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Jes Travel külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekinti. Az utas ez esetben köteles a Jes Travel-nek a szerződés 8/b pontjában közölt költségeit – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15., illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével – megtéríteni. Jes Travel a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító “Részvételi jegy”-et ad át az utas/ok/nak.
 6. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza-jogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
 7. A Jes Travel, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő indokok miatt: – ha az utazás a szerződés-kötéskor előre nem látható – az emberi életet és egész-séget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető -külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás)veszélyezteti. Amennyiben a Jes Travel a fenti okok miatt az utazás megszervezésétől eláll: – az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként, ha a Jes Travel ezt lehetőségében áll nyújtani. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, úgy a Jes Travel köteles a díjkülönbözetet az utas részére az előírások szerint visszafizetni. – az utas a teljes befizetett díj visszafizetését kérheti.
 8. Az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll az utazást megelőző 30. napig az utazást kötbérköltség megfizetése nélkül lemondani. b. Ha az utas az utazás megkezdése előtti 30. napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 2. munkanapon lemond, illetve egyéb okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi kötbérköltséget kell megfizetnie: 30-15 nap a részvételi díj 40%-a, 14-4 nap a részvételi díj 50%-a, 3-2 nap a részvételi díj 70%-a. Ha az utas az utazást megelőző napon mond le, illetve lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles a Jes Travel-nek megtéríteni. (A részvételi díjhoz hozzá-számítandó a fakultatív programok díja is) A Jes Travel ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására.
 9. Jes Travel felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. a. Ha a Jes Travel az utazást – nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, – nem teljesíti, köteles az utas kívánsága szerint a díjat visszafizetni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni a 7. pontban leírtak szerint, – ha az utazás megkezdését követően a Jes Travel a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a Jes Travel ilyen helyettesítő szolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a Jes Travel köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybevett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni. b. A szerződéssel okozott kárt a Jes Travel köteles megtéríteni. A Jes Travel a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. c. A Jes Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. d. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. e. Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles ki fogását közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Jes Travel-t tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Utaskísérő hiányában az utas kifogásait és a jegyzőkönyvet köteles jogvesztés terhe mellett az utazás befejezését követő 8 napon belül a Jes Travel tudomására hozni.
 10. A Jes Travel utasai a QBE Atlasz Biztosító Zrt. betegség-baleset-poggyász biztosítását vehetik igénybe.
 11. A Jes Travel által szervezett utazással kapcsolatosan minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.